Montessori pracovne 6-10 rokov

Montessori preskúmajme spolu svet

Kurz PRESKÚMAJME SPOLU SVET je určený pre predškolákov a školákov do 12 rokov. Počas kurzu sa zaoberáme témami vesmír a naša Zem, načrieme do tajomstva geografie, prírodovedy, pozrieme sa na matematiku cez 3D pomôcky, geometriu, budeme sa učiť prezentovať, čítať, písať a rozvíjať naše zručnosti v slovenskom jazyku, vzájomne spolupracovať a veľa budeme tvoriť. Práca s rukami je aj pre školákov dôležitou súčasťou a predprípravou na ostatné aktivity.

Koncept kurzu

Počas kurzu získavajú deti prostredníctvom Montessori pomôcok informácie o svete, preskúmajú ho od vzniku vesmíru až po príchod človeka, sebaspoznávajú svoje schopnosti a možnosti. Úvodom lekcií, ktoré prinášajú poznatky z geografie, biológie, histórie, matematiky, jazyka, tvorivosti, hudobného vnímania je 6 Montessori veľkých príbehov. 

1.PRÍBEH O BOHU, KTORÝ NEMAL RUKY je zameraný na filozofické otázky o Stvoriteľovi sveta, o veľkom tresku a o rozprávaní o Slnku a Zemi. Príbeh je sprevádzaný experimentmi, ktoré vťahujú dieťa do chápania súvislostí na našej Zemi. Tematicky nadväzujú informácie o skupenstvách, slnečnej sústave, Slnku a Zemi ako napr. pohyb kontinentov, vodstvo, pohoria, svetové strany, čas na Zemi ai.

2. PRÍBEH O VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI rozpráva o súvislostiach, ktoré sprevádzali vznik rastlín a živočíchov na Zemi. S deťmi budeme spoznávať rastliny i živočíchy, ich prínos pre ľudstvo a naše vzájomné súislosti… Nasleduje prezentácia ČIERNEHO PÁSMA.

3.PRÍBEH O PRÍCHODE ČLOVEKA a jeho dôležitej úlohe na Zemi. Človek dostal 3 dary, rozum, ktorým premýšľa, srdce, ktorým miluje a ruky, ktorými tvorí. Ako využívame tieto dary? S touto témou súvisí umenie, historicky známe výtvory, rozvoj kultúry, načrieme do histórie života ľudí. Budeme sa rozprávať o POTREBÁCH ĽUDÍ a pozrieme si spolu s deťmi ČASOVÉ OSI ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ a ČASOVÚ OS RUKY. S deťmi budeme skúmať kultúru sveta či Slovenska, pozrieme sa na dejiny ľudstva ai.

4.PRÍBEH PÍSMA je zameraný na vznik potreby ľudí komunikovať a zapisovať svoje myšlienky. Myslíte, že ľudia vždy zapisovali na papier? Aj na túto otázku deti dostanú odpoveď. Budeme sa zameriavať počas lekcií na komunikáciu, rozprávanie príbehov, písanie, čítanie, nazrieme aj do slovenskej gramatiky.

5. PRÍBEH ČÍSEL rozpráva o potrebe zapisovania čísel, nazrieme do histórie a dozvieme sa, či sa vždy používala desiatková sústava. S deťmi budeme počítať (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) a učiť sa robiť zápis, budeme rysovať, tvoriť…

6. PRÍBEH GEOMETRIE

Z týchto príbehov vychádzame pre jednotlivé cykly:

  1. VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI
  2. VESMÍR A ZEM
  3. ŽIVOT NA ZEMI (živočíchy a rastliny)
  4. ZMENY NA ZEMI (čas, ročné obdobia ai.)
  5. KONTINENTY ai.

Informácie ku kurzu v skratke

Čas: pripravujeme
Dĺžka: 75 minút
Cena: 150,- Euro/cyklus 12 lekcií
Vek dieťaťa: 6-10 rokov
Max počet: 8 detí
Sprievodca: Mgr. Lucia Dedíková

Vaši lektori

Mgr. Lucia Dedíková
Mgr. Lucia Dedíková
Montessori pedagogička a konzultantka